DPH – zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních služeb a elektronicky poskytovaných od 1.1.2015, tzv. Mini One Stop Shop

 V rámci tohoto článku bychom Vás rádi seznámili s jednou ze změn u daně z přidané hodnoty, která má svou účinnost od 1.1.2015 (částečná účinnost novely od 1.10.2014 – v oblasti registrace ke zvláštnímu režimu).

 Do 31.12.2014 platí, na základě ustanovení § 10i zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZDPH“), že u elektronicky poskytovaných služeb osobou ze třetí země osobě nepovinné k dani usazené v členském státě (např. podle bydliště) je místem plnění stát odběratele. Tedy v případě, že společnost usazená v USA poskytne elektronickou službu osobě nepovinné k dani usazené v České republice, bude místem plnění Česká republika a poskytovatel služeb tak musí u těchto služeb uplatnit příslušnou daň z přidané hodnoty podle legislativy České republiky (odvede Českou DPH).

 Z důvodu zjednodušení administrativy, respektive výběru daně z přidané hodnoty je zaveden zvláštní režim pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani. V rámci tohoto zvláštního režimu se osoba povinná k dani ze třetí země registruje v jednom z členských států a zde podává daňová přiznání k příslušným plnění a přizná tak veškerá plnění, která poskytne v tomto zvláštním režimu. Následně ve státě registrace uhradí veškerou daň, která je dále distribuována v rámci členských zemí.

 Tento zvláštní režim bude od 1.1.2015, na základě článku 58 směrnice Rady (EU), rozšířen na všechny poskytovatele elektronických služeb ať už jsou usazeni v členském státě nebo jsou ze třetí země. Tedy poskytovatel telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb z členského státu (EU) nebo ze třetí země (mimo EU), který poskytuje uvedené služby a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě, bude mít povinnost odvádět daň z přidané hodnoty z předmětných služeb v jednotlivých členských státech usazení koncového zákazníka.

 Oproti stavu, který je platný do 31.12.2014 tak dochází k výrazné změně, jelikož se doposud v těchto případech uplatňuje obecné pravidlo pro určení místa plnění a to tak, že služba je zdaňována ve státě usazení poskytovatele služeb.

 Zvláštní režim dopadá především na tyto služby:

  • elektronické služby – musí se jednat o službu poskytovanou prostřednictvím datové sítě nebo elektronické sítě (například poskytování webových služeb, stahování aplikací, hudby, filmů a počítačových her, přístup k on-line počítačovým hrám, elektronické knížky, antivirové programy, on-line aukce a další). Elektronicky poskytovanou službou není on-line prodej zboží na fyzických nosičích (například hudba a filmy na CD/DVD),
  • telekomunikační služby – kam patří například pevné a mobilní telefonní služby, videofonní služby, telefonní služby poskytované přes internet, fax, telegraf, dálnopis, přístup na internet a další,
  • služby rozhlasového a televizního vysílání – tedy například vysílání rozhlasových a televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť, živé vysílání rozhlasových a televizních pořadů na internetu (tzv. IP streaming) a další.

 

K výčtu možný služeb, lze podotknout, že směrnice v rámci elektronických služeb uvádí: „Pokud poskytovatel služby a příjemce komunikují prostřednictvím elektronické pošty, neznamená to samo o sobě, že poskytnutá služba je elektronicky poskytovanou službou.“

 Základním principem tohoto zvláštního režimu je usnadnění plnění daňových povinností pro poskytovatele uvedených služeb. Aby se tak například poskytovatel elektronických služeb usazený v České republice nemusel z důvodu poskytování těchto služeb osobám nepovinným k dani usazeným například v Rakousku, Franci a Polsku registrovat ve všech těchto členských státech, může plátce využít tento zvláštní režim označován jako „zjednodušené jedno správní místo“. Kdy se plátce registruje ke zvláštnímu režimu ve státě usazení a bude tak přiznávat přes elektronický portál provozovaný například českou daňovou správou, který bude součastně napojen na daňové správy ostatních členských států, a zde tak přizná například zmíněnou Rakouskou, Francouzskou a Polskou daň z přidané hodnoty za poskytnuté služby.

Tento nový systém by měl být v rámci legislativy daně z přidané hodnoty zprovozněn od 1.10.2014, od kdy by mělo být možné registrovat se do tohoto nového systému, avšak uplatňování zvláštního režimu bude účinné od 1.1.2015.