Mezi množství změn, které souvisí s rekodifikací soukromého práva, patří i změna institutů dědění a darování. U těchto institutů se mění nejen občansko-právní norma, ale mění se i jejich zdanění. Dědění a darování je od 1. ledna 2014 upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“). U zdanění dochází k úplnému zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a přesunu zdanění darování a dědění do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (novelou - zákonným opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů).

Obdarovaný, dědic, odkazovník – fyzická osoba

Novela zákona o daních z příjmů vypouští z § 3 odst. 4 dědění a darování, a tudíž se na zdanění dědění a darování fyzickým osobám vztahuje zákon o daních z příjmů. Dědění a darování je nově v zákoně o daních z příjmů označováno jako bezúplatný příjem.

Na dědění (a odkaz) se vztahuje nový § 4a zákona o daních z příjmů, dle kterého je nabytí dědictví nebo odkazu osvobozeno o daně. Na rozdíl od stávající právní úpravy, kdy bylo osvobozeno dědění jen od některých osob, dochází k úplnému osvobození dědění od daně.

Neosvobozené bezúplatné příjmy (mezi nimi i dar) jsou nově zařazeny pod ostatní příjmy (§ 10 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů). Osvobození pro dar však je upraveno podobně jako ve stávající úpravě a to v § 10 odst. 3 písm. d) zákona o daních z příjmů. Dle tohoto ustanovení jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od:

  • příbuzného v linii přímé,
  • příbuzného v linii vedlejší pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř,
  • manžela dítěte,
  • dítě manžela,
  • rodiče manžela,
  • manžela rodičů a
  • osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu jednoho roku před obdarováním ve společné domácnosti.

Dále jsou osvobozeny příležitostné dary, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč.

Je nutné upozornit, že dar od bratrance nebo sestřenice, není osvobozen od daně z příjmů, stejně jako nebyl v původní úpravě osvobozen od daně darovací.

Neosvobozený bezúplatný příjem vstupuje do základu daně fyzické osoby a je zdaněn sazbou 15 %. U darů od „cizích“ tak dochází ke zvýšení zdanění darů do částky 12 333 333 Kč a snížení zdanění nad touto částkou oproti stávající úpravě.

Obdarovaný, dědic, odkazovník – právnická osoba

Podobně jako u fyzických osob se v § 18 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů vypouští darování a dědění, a tudíž se na zdanění dědění a darování právnickým osobám vztahuje zákon o daních z příjmů. I pro daň z příjmů právnických osob je darování či dědění označeno jako bezúplatný příjem.

Na dědění se vztahuje § 19b zákona o daních z příjmů, dle kterého je nabytí dědictví nebo odkazu od daně osvobozeno podobně jako tomu je u daně z příjmů fyzických osob.

Co se týče daru, tak všechny dary mají osvobozeny pouze právnické osoby, které jsou veřejně prospěšným poplatníkem a které dar použijí za účelem stanoveným v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Tato dvě ustanovení se novelou k 1. lednu 2014 prakticky nezměnila. Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Veřejně prospěšným poplatníkem není obchodní korporace. Toto osvobození se nepoužije, pokud jej poplatník neuplatní a rozhodnutí o uplatnění či neuplatnění nelze zpětně měnit.

Žádné další osvobození není v zákoně o daních z příjmů uvedeno. Takže například obchodní korporace, které vykonávají činnost zdravotních zařízení či škol, o možnost osvobození od daně z daru přijdou.

Přijaté dary se účtují zpravidla ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. V případě, že se bude jednat o neosvobozený dar, pak bude nutné zvýšit o částku přijatého daru základ daně dle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 16 zákona o daních z příjmů.

Použití daru k dosažení, zajištění a udržení příjmů se zpravidla účtuje na vrub nákladů či pořízení zásob nebo majetku. Pokud by však bylo nesprávně účtováno na vrub vlastního kapitálu a jedná se o použití neosvobozeného daru, tak lze o tuto částku snížit základ daně dle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 8 zákona o daních z příjmů.

Neosvobozený bezúplatný příjem je tak zdaněn sazbou 19 %. U těchto darů tak dochází k významnému zvýšení daně pro obchodní korporace, které se zabývají činností uvedenou v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Dále dochází ke zvýšení zdanění neosvobozených darů do částky 25 666 666 Kč a snížení zdanění nad touto částkou oproti stávající úpravě.

Dárce

Pro dárce fyzické i právnické osoby platí velmi podobná pravidla jako ve stávající úpravě. Dar není nákladem (výdajem) na zajištění a udržení příjmů (dle § 25 odst. 1 písm. o) a t) zákona o daních z příjmů). Dar lze uplatnit formou nezdanitelné části základu daně u fyzických osob (§ 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů), nebo formou položky snižující základ daně u právnických osob (§ 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů). Tato ustanovení se věcně nezměnila až na maximální výši odpočtu. U fyzických osob se maximální výše nezdanitelné části základu daně zvýšila z 10 % na 15 % základu daně. U právnických osob se maximálně výše položky snižující základ daně zvýšila z 5 % na 10 % základu daně a současně dochází ke zrušení snížení základu daně o dalších 5 % při poskytnutí daru vysokým školám.

Účinnost zákonů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů nabude účinnosti 1. ledna 2014. Odložení jejich účinnosti či jejich zrušení je vzhledem k náročnosti zákonného procesu takřka nemožné.